KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Arbeidsparticipatie en productiviteit

Hoe zorg je ervoor dat zo veel mogelijk mensen participeren op de arbeidsmarkt? En hoe verhoog je daarmee de productiviteit? Dat zijn enkele vragen waar mijn onderzoek zich op richt. Ook richt ik me op thema's als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en goed werkgeverschap. Want organisaties worden sterker met gezonde werknemers die optimaal tot hun recht komen.
Lees er meer over in mijn profiel.

Mobiliteit tussen hbo en universiteit

Hbo-docenten die overstappen naar het wetenschappelijk onderwijs. Universitair docenten die gaan lesgeven aan het hbo. Het klinkt logisch, maar gebeurt opvallend weinig. Terwijl er zowel binnen universiteiten als hogescholen behoefte is aan meer uitwisseling van personeel. Wat kunnen zij doen om die mobiliteit te stimuleren? Dat is het thema van het onderzoek dat het lectoraat OCA en de Radboud Universiteit Nijmegen in 2013 zijn gestart.
Lees meer over dit project.
 
 

Integratie van zorg, wonen en welzijn

Van oudsher zijn de domeinen zorg, wonen en welzijn in Nederland sterk gescheiden. Daardoor kon het voorkomen dat een gezin of individu met een veelvoud aan problemen met wel tien verschillende hulpverleners te maken kreeg. Dat dit niet effectief en efficiënt is, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Daarom zijn er op wijkniveau diverse initiatieven opgezet om deze domeinen te integreren. In het project Zorg, wonen en welzijn onderzoeken we deze initiatieven. En kijken we wat ze betekenen voor de hulp- en zorgverleners in de wijken.
Lees meer over dit project.
 

Lokaal sociaal en economisch ondernemerschap

De laatste jaren is lokaal sociaal ondernemerschap sterk in opkomst. Denk aan wijkbewoners die gezamenlijk een stadsboerderij beginnen. Of buurtwinkels die werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe komen deze initiatieven tot stand en hoe handhaven ze zich? Welke effecten hebben ze op de leefbaarheid in de wijk? En in hoeverre zijn ze overdraagbaar op andere wijken? Dat onderzoeken we in het project Lokaal sociaal en economisch ondernemerschap, dat in 2013 is gestart.
Lees meer over dit project.
 

Normen voor HRM en duurzame inzetbaarheid

Als organisaties hun HRM-beleid effectief willen vormgeven, kunnen zij veel baat hebben bij gemeenschappelijke normen en richtlijnen. De NEN zet zich hier al jaren voor in door de oprichting en begeleiding van normcommissies. In deze commissies zitten experts van uiteenlopende organisaties, die de normen gezamenlijk vaststellen en toetsen. Als senior onderzoeker van TNO ben ik lid van de normcommissies Duurzame inzetbaarheid en Human Resource Management. De laatste commissie is internationaal.
Lees meer over deze normcommissies.
 

Aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare groepen

Lectoraat

Het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties richt zich op arbeidsparticipatie, arbeidsproductiviteit en talentontplooiing. Ik zet mij in voor de integratie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Lees meer over het lectoraat.
 

Contact

Wilt u meer informatie over het lectoraat, heeft u een onderzoeksvraag of wilt u mij uitnodigen voor een lezing of interview?
Neem dan contact met mij op.